ประวัติความเป็นมา

วาติกัน… เมืองเล็กๆ ใจกลางคริสตจักรโลกในกรุงโรม นครวาติกัน หรือ วาติกัน (รัฐวาติกัน) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ในวาติกันได้ทำข้อตกลงกับอิตาลี ให้แคว้นหรือเมืองนี้แยกตัวเป็นรัฐอิสระมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เนื่องจากเป็นประเทศที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ. ในสถานการณ์การสู้รบหรือสงคราม เพราะที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะและวัฒนธรรมของโลกและเป็นศูนย์กลางของศาสนจักร ผู้มีอำนาจสูงสุดคือพระสันตะปาปาจึงเปรียบเสมือนประมุขสูงสุดของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “พระสันตะปาปา” และเมืองนี้มีประชากรเพียง 900 คน พื้นที่ทั้งหมดมีเพียง 250 ไร่ แต่ถึงแม้จะดูเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีครบทุกอย่างทั้งบริการสาธารณะ การปกครอง กฎหมาย และที่สำคัญ สถานที่หรือองค์กร